Plug-In-City

Wat nu als er eens niet al die regels zijn voor bouwen en ruimtelijke inrichting? Ontstaat een Utopia? Wordt het België? Blijkt creativiteit tot een nieuwe economie te leiden? Trudo probeert het gewoon.

Plug-In-City wordt een stad zonder regels, zonder belemmeringen, zonder vooropgezet plan. Iedereen met een goed idee mag er bouwen. Of stapelen. En in alle gevallen verrassen. De woningcorporatie Trudo stelt op Strijp-S in Eindhoven een flink aantal vierkante meters ter beschikking, inclusief de infrastructuur voor water en elektra. Je mag daarop voor eigen rekening en risico je droom verwezenlijken voor een periode van drie jaar. Vrij van huur.

Toegevoegde waarde
Uit alle aanvragen moet een keuze gemaakt worden. Die keuze is niet gebaseerd op vorm of economische haalbaarheid maar op de toegevoegde waarde voor het project. Het beoogde resultaat is dat vrijheid, creativiteit en complementaire activiteiten zullen leiden tot een sterke, herkenbare en autonome stad in de stad. Aan Liesbeth Jansen (Linkeroever) en Jan Post (ex-directeur Philips Nederland) is gevraagd de programmatische toevoeging van inzendingen in te schatten.

Meer informatie: www.plugincity.nl/nl/home
en popupcity.net/

Liesbeth Jansen
Linkeroever – december 2013

420x160_13_plugin-2

Marineterrein Amsterdam

Met het tekenen van een bestuursovereenkomst tussen Amsterdam en de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken komt de weg vrij voor een geleidelijke transitie van een het Marineterrein, een belangrijk stuk Amsterdam. Liesbeth Jansen gaat dat als projectdirecteur in goede banen leiden.

Het Marineterrein in Amsterdam ligt in het centrum naast het station op de linkeroever van het IJ. Veertien hectaren top-locatie waar heel erg veel leuke en goede dingen mee te doen zijn. Tot nu toe een gesloten gebied, al 350 jaar in gebruik door de Koninklijke Marine en nog steeds eigendom van het Rijk. In 2014 gaat het terrein (gedeeltelijk) open voor publiek.

Simpelweg komt het er op neer dat het Rijk het gebied graag wil verkopen voor een goede prijs en dat Amsterdam het graag wil kopen/ontwikkelen maar daar vooralsnog geen financiering voor heeft. Het vernieuwende van de op 5 december jl. getekende overeenkomst tussen Rijk en gemeente is dat daarin niet alle bestemmingen en functies zijn vastgelegd maar dat er veel ruimte is voor tijdelijke ontwikkelingen. Dat geeft de mogelijkheid beter in te spelen op de vraag en mogelijkheden van het moment. Tegelijkertijd verhoogt het nieuwe – al dan niet tijdelijke – gebruik de waarde van het gebied waardoor financiering eenvoudiger kan worden. Ook het feit dat Rijk en gemeente samen optrekken in het maken van plannen en zoeken naar financieringsmogelijkheden mag gerust verfrissend worden genoemd.

Liesbeth Jansen transformeerde eerder de Westergasfabriek tot een waardevol gebied voor buurt, stad en land en is met Linkeroever nog steeds betrokken bij veel ‘reanimaties’ van gebouwen en gebieden. Liesbeth: “De complexe situatie met Rijk, Defensie, gemeente Amsterdam en andere betrokkenen is bij uitstek een kans voor organische, flexibele ontwikkeling. Doen en ondernemen met een korte termijn kan de richting en visie op de lange termijn sturen en vormgeven.”

[slideshow_deploy id=’2807′]

Meer informatie:
gemeente Amsterdam
Volkskrant

Ondernemen in 10 stappen

Steeds vaker worden we gevraagd organisaties te helpen een onderneming te worden. Daarom hier – alweer gratis – een handig routeplan naar een gezonde onderneming.

Veel organisaties die een maatschappelijk belang dienen werden tot voor kort betaald voor hun diensten vanuit maatschappelijke middelen. Als samenleving vinden we hun bijdragen waardevol en daarom worden ze gesteund. Steeds meer organisaties moeten hun eigen broek ophouden en staan voor een cultuuromslag. Het gevoel van miskenning moet overwonnen worden en vertaald naar een actief zoeken naar degene die de waarde van hun werk onderschrijven. Ondernemerschap impliceert ook het nemen van risico’s, iets wat door veel organisaties niet als spannend, maar juist als gevaarlijk wordt gezien.

Hier 10 stappen op de weg naar succesvol ondernemerschap.

1 – Ambitie

Ambitie is de basis. Iets graag willen bereiken of verwezenlijken, of het nu bijzondere kunst, een snelle auto, beter onderwijs of het vriendelijkst restaurant is. Bepaal goed en duidelijk wat er bereikt moet worden.

2 – De vraag

Dan is het de vraag of er vraag is naar die ambitie. Wie wil die kunst, die snelle auto dat beter onderwijs, dat vriendelijke restaurant en wat is men bereid daarvoor te betalen?

3 – Visie

Het besef dat mensen op stoelen aan tafels zitten en dat er dus stoelen en tafels nodig zijn is niet genoeg. Blijft dit zo, wat verandert er in de markt en de houding van afnemers en hoe kan efficiënt en innovatief worden ingespeeld op de vraag en de veranderingen daarin?

4 – Begroting

Een sluitende begroting is essentieel. Die bestaat grofweg uit de initiële kosten, de organisatiekosten, en de exploitatiekosten aan de ene kant en inkomsten uit de markt en fondsen aan de andere kant. Op basis van de begroting worden exploitatiescenario’s gemaakt waarin de gevolgen van variaties in allerlei variabelen worden uitgerekend (snelle of langzame groei, veranderend prijzen, veel of weinig financiering, enz.).

5 – Financiering

Met name de initiële kosten moeten gefinancierd worden en vaak ook de aanloopperiode. Je moet een hamer kopen vóórdat je geld verdient als timmerman. Financieringen worden gegeven op basis van een onderpand, maar dat hoeft niet altijd een materieel onderpand te zijn. Vertrouwen in de ondernemer, een goed businessplan, steun van overheden of maatschappelijke organisaties zijn voor banken, fondsen en donateurs belangrijke criteria om een initiatief te steunen.

6 – Positionering

Wie zijn de concurrenten en wat zijn hun sterke punten. Hoe kan de onderneming een onderscheidende positie innemen, welke waarden worden onderschreven en welk karakter moet worden uitgestraald? Welk voordeel belooft de onderneming aan haar klanten?

7 – Communicatie

Een goed en helder verhaal over hoe, wat en waarom zorgt ervoor dat stakeholders, klanten en medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en dat voor iedereen duidelijk is wat er bereikt moet worden. In een communicatieplan wordt bepaald welke doelgroepen met welke boodschappen benadert moeten worden en via welke kanalen.

8 – Marketing

De onderneming staat of valt bij het daadwerkelijk verkopen van het product of de dienst of dat nou via de markt is of via maatschappelijk kapitaal. Voor het vinden en behouden van klanten moet de markt continu onderzochte en benadert worden, de voordelen duidelijk zijn en de relaties uitmuntend zijn en blijven.

9 – Organisatie

De organisatie is de ‘motor’ waarmee de ambitie moet worden verwezenlijkt. Heldere processen, goed gereedschap en gemotiveerde medewerkers zijn een voorwaarde.

10 – Innovatie

De tijd dat een organisatie jarenlang hetzelfde doet is voorbij. Inspiratie opdoen, voortdurend verbeteren en durven veranderen zijn voorwaarden om te overleven.

 

Over elk van de 10 onderwerpen hierboven kunnen we veel vertellen. Neem contact met ons op als u of uw organisatie belangstelling heeft.

Maarten Pedroli

Linkeroever – april 2013

Kansen zien in Boekarest

Een oude fabriek aan de rand van een park. Waar hebben we dat eerder gezien? Onze ervaring met de Westergasfabriek in Amsterdam was aanleiding voor een boot camp ‘kansen zien’ in het centrum van Boekarest.

Een fabrieksterrein met een flink aantal gebouwen. Sommige rijk en monumentaal, andere in kenmerkende ‘oostblok-stijl’ maar allemaal in slechte staat. De fabriek had ooit 2000 werknemers, nu nog 200. Er worden hydraulische pompen gemaakt, de kleine motortjes die bijvoorbeeld laadkleppen van vrachtwagen doen bewegen. Het productieproces neemt als gevolg van automatisering steeds minder ruimte in beslag met als gevolg lege hallen waar oude afgedankte machines staan. Maar die lege hallen staan wel aan de rand van een prachtig park waar de Roemenen graag wandelen, eten en recreëren.

Het Nederlandse, maar in Boekarest gevestigde, bureau Eurodite organiseerde samen met het Roemeense architectenbureau en tijdschrift Zeppelin een driedaagse bijeenkomst met Nederlandse en Roemeense deskundigen om te kijken of er mogelijkheden zijn om een aantal van de hallen te behouden en te ontwikkelen daarin gesteund door het Creative Industries Fund NL.

De belangrijkste opgave was de eigenaar vertrouwen te geven in een ontwikkeling waarin zijn fabriek een duidelijk plaats krijgt, nieuwe functies te vinden die passen bij cultuur, werk en product en zoveel mogelijk kosten neutraal te werken. Na twee dagen werken presenteerden we de eigenaar drie scenario’s die gebaseerd waren op waarden die hij hanteerde (zorg voor familie, liefde voor techniek en aandacht voor onderwijs), marktkansen (Roemenen gebruiken graag parken met faciliteiten, technische innovaties, gunstige ligging en de aansluiting bij de EU) en minimale financiering (samenwerkingen, maatschappelijke bijdragen, exploitatiegerichte financiering). Met als concrete eerste stap het opruimen en schoonmaken van het terrein zodat de potentie en ambitie duidelijk zijn. Staatshervormingen, politieke koerswijzigingen en kapitalistisch opportunisten hebben de Hongaarse ondernemers terecht achterdochtig gemaakt. We waren dan ook bijzonder blij dat de eigenaar de aanpak volmondig onderschreef en aangaf dat de eerste stap, het opruimen en schoonmaken geen enkel probleem was.

Het vertrouwen werd verder opgebouwd tijdens een diner met de Nederlandse ambassadeur, Mathijs van Bonzel, die meteen de voortgang borgde door eigenaar en bureau uit te nodigen voor een diner in juli om de resultaten van samenwerking te bespreken.

Nederlanders in het buitenland, het is nooit anders geweest.

Liesbeth Jansen
Linkeroever – april 2013

[slideshow_deploy id=’2420′]

Buiten spelen met je mobiel

Er worden leuke spelletjes en leerzame toepassingen bedacht. Maar wie gebruikt ze? Linkeroever bezocht de bijeenkomst ‘Loction Based Experience’ waar makers van dit moois hun verhaal deden.

De bijeenkomst vond plaats in het Geofort in Herwijnen. Dat is op zich al een bijzondere plek omdat het een voorbeeld is van geslaagd hergebruik van industrieel erfgoed. De focus van Geofort ligt op – hoe kan het ook anders – alles wat met plaatsbepaling te maken heeft. En omdat onze tablets en smartphones altijd weten waar ze worden er programma’s gemaakt die plaatsgebonden informatie of ‘beleving’ bieden. Bijvoorbeeld het spel ‘Lost in Time’ een soort interactieve film die dwars door de tijd zicht afspeelt in Utrecht. Prachtig gemaakt maar het ziet er toch een beetje vreemd uit, die mensen die alleen maar naar hun tablet staren terwijl ze door de stad lopen.

Een heel ander concept hanteert IWispher. Dat programma communiceert alleen via geluid. Dopjes in de oren en op pad. Ideaal dus voor audiotours en naar eigen zeggen van de makers wordt het daar ook veelvuldig voor gebruikt door musea, overheden en voor educatieve doelen. Jammer alleen dat ik het op mijn (wat oudere) Android toestel niet geïnstalleerd kreeg.

Zaken die opvielen in de discussies waren dat veel lokatieve applicaties worden geboren uit enthousiasme voor een onderwerp of een techniek en niet vanuit een marktvraag. Dat hoeft ook niet, maar het maakt de overlevingskans natuurlijk wel groter. Een ander probleem is de bereidheid van mensen om buiten iets te doen met mobiele media. Je moet een geschikt apparaat hebben, apps downloaden en een goede verbinding hebben met internet. En je moet het willen en kunnen. En last but not least, je moet wéten dat mobiele informatie beschikbaar is.

Maarten Pedroli
Linkeroever – april 2013

 

Location Based Experience werd georganiseerd door Taskforce Innovatie Regio Utrecht 

 

Tijdelijke horeaca

Horeca wordt steeds vaker gebruik om, ook tijdelijk, een plek leefbaar te maken. En – niet onbelangrijk – om cashflow te genereren. 

Gastheerschap is de basis van een goed ontwikkelingsplan. Bezoekers en gebruikers van een gebouw of gebied willen zich welkom voelen, gerespecteerd worden en de gelegenheid hebben om anderen te ontmoeten in een aangename omgeving. Als het goed is ben je dan ook bereid om iets terug te doen en juist die wederkerigheid maakt dat een plaats een sterk en duurzaam karakter krijgt. Linkeroever bezocht een avond over tijdelijke horeca in Pakhuis de Zwijger en kreeg wisselende ervaringen te horen.

Tijdelijk omdat het niet anders kan

Soms worden mensen verliefd op een plek en werken tegen de stroom in aan het verwezenlijken van hun droom. Blijburg en Noorderlicht zijn van die plekken. Het pionieren hoort erbij, maar de droom is een vaste eigen plek te vinden. Die ondernemers doen geweldig werk, ze persoonlijk enorm betrokken zijn. Maar uiteindelijk hebben ze last van de tijdelijkheid die immers het hun droom verstoort. Deze ondernemers willen het liefst een transitie naar een vaste plek.

Tijdelijk uit vrije wil

Andere ondernemers zien kansen in een ruimte waar niemand iets mee kan. Ze bedenken een concept, maken een begroting, maken afspraken over de termijn en gaan aan de slag. Club Trouw, 11 en Baut zijn voorbeelden. De basis voor deze ondernemingen is een sluitende begroting voor een bepaalde periode. Omdat tijdelijkheid vaak langer duurt dan gedacht, wordt er vooral winst gemaakt in ‘de verlenging’.

Terugverdienen

De tijdelijke ondernemers zijn vaak trendsetters die veel geld en inzet investeren in hun onderneming. Die investering zien ze niet terug in verkoop of aandelen. Een tijdelijke zaak kun je immers niet verkopen en de waardevermeerdering van gebouw of gebied is nooit onderdeel van het tijdelijke contract. Vandaar dat ondernemers graag willen dat de eigenaar een deel van de investeringen op zicht neemt. Dat is een plausibele onderhandelingspositie, omdat het resultaat de eigenaar ten goede komt en de ondernemer weinig terugverdienmogelijkheden heeft naast de dagelijkse omzet.

Linkeroever-tips voor tijdelijke horeca:

 • Tijdelijkheid duurt vaak langer dan verwacht. Doe er je voordeel mee door je begroting te baseren op de korte termijn.
 • Reken niet op een deel van de waarde die je toevoegt aan de omgeving. Of maak daar vooraf bindende afspraken over.
 • Bedenk vooraf wat je doet als tijdelijk vast wordt.
 • Vraag de eigenaar mee te investeren in de exploitatie
 • Tijdelijke exploitanten praten erg graag mee over plannen voor de toekomst.

 

Liesbeth Jansen
Linkeroever – februari 2013

Investeren in exploitatie

Je kunt beter geld stoppen in het gebruik van een gebouw dan in de bakstenen. Een gezonde exploitatie levert uiteindelijk meer op dan een prachtig opgeknapt gebouw zonder gebruikers.

We mogen helpen denken over hoe een enorm in ongebruik geraakt gebouw in het zuiden van het land weer nieuw leven kan worden ingeblazen. De afgelopen jaren hebben projectontwikkelaars zich er de tanden op stukgebeten. Gezien de omvang zijn de renovatiekosten enorm en er is geen enkele garantie dat er op voorhand langdurige contracten met toekomstige huurders kunnen worden afgesloten. En dan haakt de bank af: geen financiering voor het project.

De oplossing die wij zien is het naar voren trekken van de exploitatie. Doe het minimale om voortbestaan van het gebouw en veiligheid van de gebruikers te garanderen, en investeer in het mogelijk en zichtbaar maken van – al dan niet tijdelijk – gebruik. Investeren in exploitatie is brandend water in projectontwikkelaarsland. Het gebouw (investering) en het gebruik (exploitatie) zijn strikt gescheiden. Toch leidt investeren in de exploitatie volgens financiële vrijdenker Joop Petit tot een hoger rendement en lagere investeringen.

Joop: “Ik ben blij met die crisis. Daardoor kunnen een hoop inefficiënte gewoontes op de schop. Tot nu toe waren het bedenken, het bouwen en het gebruik gescheiden in tijd. Maar zeker bij het opnieuw in gebruik nemen van lege gebouwen kunnen ontwerpen, bouwen en gebruiken hand in hand gaan. Door het casco, de technische voorzieningen en het inbouwpakket als afzonderlijke elementen te zien, kan een gebouw zich voortdurend aanpassen aan veranderend gebruik. Exploitatie en bouw zijn dan verweven in een samenspel van investeren en verdienen. Door de investeringskosten te verlagen en/of uit te spreiden over de tijd en gebruikers hoeft er minder geleend te worden, minder rente betaald te worden en zijn er voortdurend inkomsten.”

Joop Petit is als inspirator en visionair betrokken
bij veel (her)ontwikkelingsprojecten.

 

Maarten Pedroli
Linkeroever – februari 2013

 

Trip naar Hockney-tentoonstelling in Keulen

Op vrijdag 9 november organiseert Linkeroever een reis naar Duitsland. We gaan naar de tentoonstelling A Bigger Picture van David Hockney in Keulen en daarna naar  het prachtige Kolumba Museum van architect Peter Zumthor. Slechts 9 mensen kunnen mee deze keer, dus meld je snel aan!

We vertrekken om 8:30 vanuit Amsterdam naar het Ludwig Museum in Keulen, om de vermaarde tentoonsteling A Bigger Picture van David Hockney te bekijken. Aan het einde van de middag rijden we, onder het genot van een (borrel)hapje en een drankje, terug naar Amsterdam waar we rond 19u30 arriveren.

[expand title=”Meer over Hockney”]

David Hockney, geboren in 1937 te Bradford – Engeland.

Hockney schilderde in eerste instantie met een anekdotisch karakter. In 1964 verhuisde hij naar Californië en ontwikkelde daar een meer realistische stijl en gebruikte daarbij thema’s als zwembaden, portretten, landschappen en stillevens. Een van zijn beroemdste werken is het schilderij: A bigger splash (1967), met een zwembad in de hoofdrol. Hockney’s werk heeft grote invloed gehad op het figuratieve realisme van de jaren zestig. De tentoonstelling a Bigger Picture is vooral bijzonder omdat hier ook Hockneys nieuwste werk wordt getoond.
 De tentoonstelling was eerder dit jaar te zien in de Royal Academy of Arts in London, waar het lovend werd ontvangen.[/expand]

[expand title=”Kolumba Museum”]

Kolumba museum

The museum was founded by the Society for Christian Art in 1853, and taken over by the Archdiocese of Cologne in 1989.[2]

Until 2007 it was located near Cologne Cathedral. Its new home, built from 2003–07, was designed by Peter Zumthor and inaugurated by Joachim Meisner. The site was originally occupied by the romanesque Church of St. Columba, which was destroyed in World War II and replaced in 1950 by a Gottfried Böhm chapel nicknamed the “Madonna of the Ruins”.[1][2][3] The new structure Zumthor built for the museum now shares its site with the ruins of the Gothic church and the 1950s chapel, wrapping a perforated grey brick facade like a cloak around both, and also around the museum.[4] The sixteen exhibition rooms possess varying qualities with regard to incoming daylight, size, proportion, and pathways. The work on the project yielded the following reduction: light gray brick walls (Kolumba stones) and clay plaster, flooring made of Jura limestone, terrazzo, and mortar, ceilings made of a poured mortar shell, window frames, doors, casings and fittings of steel, wall paneling and furniture of wood, textiles and leather, curtains of leather and silk.[5]

[/expand]

Programma Trippen met Linkeroever 9 november 2012

 • 8:30 vertrek vanuit Amsterdam (om 8:45 stop bij P+R Zeeburg)
 • 11:30 – 13:30 Ludwig Museum, bezoek Hockney
 • 13:30 – 14:30 lunch (voor eigen rekening)
 • 15:00 – 16:00 Kolumba Museum (van architect Peter Zumthor)
 • 16:30 vertrek uit Keulen
 • 19:30 aankomst in Amsterdam

 

Kosten en aanmelding

Wil je mee met onze trip meld je dan vóór 1 november aan via jacqueline@linkeroever.nl.

De kosten bedragen € 95,- excl. btw. Dat is inclusief de reis, de entree voor de musea en versnaperingen in de bus. Je krijgt direct na aanmelding een factuur die vóór 1 november betaald moet zijn.

Jacqueline Verheugen
Linkeroever – oktober 2012

 

Iedereen vieze schoenen op eerste LinkerOever trip.

Met een volle bus maakten we afgelopen donderdag 13 september een reis naar de mijnstreek in België en Limburg. We bezochten een site met de allure van een James Bond locatie, een opgepoetste kolenmijn en een schitterend vervallen industrieel paleis. En we kregen vieze schoenen. De eerste trip van LinkerOever was leuk én leerzaam.

Met een groep architecten, programmeurs, organisatoren en horecamensen. Als eerste bezochten we de ENCI-groeve in Maastricht, een industrieel landschap met de allure van een James Bond locatie. We kregen van Peter Haane een ‘hard-hat-tour’ die dwars door de vers afgegraven mergel voerde en iedereen smerige schoenen bezorgde. ENCI slaagt er in om vrijgekomen hallen uitsluitend te vullen met duurzame industriële ondernemingen uit zware mileucategorie 5; afvalverwerkings- en recyclingbedrijven. Tegelijk met de komst van deze nieuwe bedrijvigheid wordt het omringende gebied ontwikkeld tot natuur- en recreatiegebied. In 2018 moet het allemaal klaar zijn.

Na de lunch zijn we verder gereden naar het Belgische Genk waar we de voormalige kolenmijn Winterslag bezochten. Deze site is door de Belgische rijksbouwmeester Peter Swinnen in 2010 getransformeerd tot cultuurcentrum C-Mine. We kregen hier van Inge Claessens van de dienst toerisme van de stad Genk een rondleiding door de sterk opgepoetste ruimtes, waar vooral de imponerende hijsinstallatie van het schachtblok en een hal vol electriciteitskasten herinneren aan het verleden.

Heel anders was de entourage in Waterschei, waar een schitterend afgeleefd gebouw, een vervallen industrieel paleis, onderdak biedt aan de hedendaagse kunst biënnale Manifesta 9. Veertig kunstenaars hebben zich hier laten inspireren door de kolenmijnen die tot 25 jaar geleden het leven in Genk bepaalden. Aansluitend onthulden Emmy Vandersmissen, directeur cultuur van Genk, en Paul Olaerts, hoofd Economie van Genk, de plannen voor stadsproject Thor waarbij Waterschei wordt omgetoverd tot innovatief bedrijventerrein.

De dag werd afgesloten met een maaltijd in Radio Royaal in Eindhoven, een gloednieuw restaurant in de oude machinekamer van Strijp-S in Eindhoven. Van Olivier Graeven van Braaksma-Roos Architecten kregen we een korte toelichting over de aanpak van de restauratie van de Machinekamer. We hebben heerlijk gegeten maar dankzij het rijdtijdenbesluit (na 14 uur moet de chauffeur weer thuis zijn) zijn we niet meer toegekomen aan het nagerecht. Volgende keer blijven we gewoon slapen!

Jacqueline Verheugen
Linkeroever – september 2012

Heb je Tips voor Trips?

Download Transitie ENCI bedrijvenpark

Klik voor een slideshow op één van de plaatjes:

Pilot “Meerhierover” van start

Wat gebeurt er achter deze muur?

Het Mondriaan Fonds geeft een ontwikkelbijdrage voor een werkende demo van “Meerhierover”.

Er is veel informatie mobiel beschikbaar, alleen gebruikers weten het meestal niet. En laten we eerlijk zijn, vaak is de informatie ook niet erg geschikt om ter plekke te consumeren op een mobiele telefoon. Daarom ontwikkelen Linkeroever en BOEi een tag (teken) dat aangeeft je meer hierover te weten kunt komen via een mobiele website. Een soort “Grab your phone Now” allert. En we maken een duidelijke mobiele website voor elk object dat een tag heeft. Daardoor kunnen passanten  en gebruikers hapklare informatie krijgen over wat een gebouw of object voor hun te bieden heeft.

Linkeroever ontwikkelt nu de pilot samen met het Haagse bureau DPI. Ondertussen zijn we druk bezig fondsen te werven voor de verdere ontwikkeling. Na de opzet van de infrastructuur zal het project zelfvoorzienend zijn en kunnen eigenaren van gebouwen makkelijk en voordelig hun informatievoorziening naar het grote publiek verbeteren. En dat op een manier waardoor de gebouwen beter gebruikt en begrepen kunnen worden. Leuk toch?

Meer over Meerhierover »

Liesbeth Jansen
Linkeroever – augustus 2012