Gebiedsconcept Stadsduin voor actieve cultuur

Hoe geef je ruimte aan culturele beleving en actieve ontspanning?

Almere heeft door zijn ontwikkeling in bewonersaantal en samenstelling behoefte aan steeds meer diverse plekken voor culturele beleving en actieve ontspanning. Het gebied rondom Muiderduin en het Almeerderstrand biedt ruimte voor beide. Met de permanente vestiging van theatergezelschap Vis à Vis en het nieuwe evenementenstrand langs de A6 heeft het de potentie om een culturele en recreatieve plek met aantrekkingskracht op bovenregionale schaal te worden.
Linkeroever ontwikkelde daarvoor in opdracht van de gemeente Almere – samen met ZUS, BVR en de gemeente – het gedragen gebiedsconcept Stadsduin voor actieve cultuur in Muiderduin.
Het gebiedsconcept gaat uit van een sterke culturele lading in combinatie met een intensief gebruik van de landschappelijke elementen (stad, duin, water en natuur) en voorzieningen die het ‘actief meedoen’ stimuleren. Cultuur die laagdrempelig is en verbindingen maakt tussen groepen en maatschappelijk relevante thema’s onderzoekt. De gebiedsgerichte aanpak en de focus op buitencultuur maakt het een unieke aanvulling op het bestaande regionale aanbod van cultuur en voorzieningen. Het Almeerderstrand wordt een aantrekkelijke plek waar je cultureel wordt verrast en waar altijd wat te doen is. Een ideale bestemming om met vrienden en familie een heerlijke tijd samen door te brengen. Een plek voor Almeerders, maar ook voor bezoekers en ondernemers uit de provincie Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam. Ondernemers krijgen er de kans om nieuwe diensten en producten aan te bieden. Het gebied wordt namelijk ook een dynamische leer- en werkomgeving. Horeca en faciliteiten voor bijzondere overnachtingen maken het gebied aantrekkelijk en verleiden bezoekers tot een langer verblijf.

Bijdrage: Gebiedsconcept Stadsduin voor actieve cultuur

In opdracht van: Gemeente Almere

In samenwerking met: Gemeente Almere, Zus, BVR

Jaar: -

Meer informatie:

Mobiele broedplaatsen Enschede

Hoe maak je duurzame, flexibele huisvesting voor de creatieve sector?

Enschede zet stevig in op de kwaliteit van het stedelijk vestigingsmilieu. Het binnenhalen en vasthouden van creatief talent in Twente is een daarbij een speerpunt. De aanwezigheid van creatieve broedplaatsen, cultuurinstellingen en makers is belangrijk maar staat onder druk door beperkt beschikbare ruimte.
Linkeroever ontwikkelt daarom in samenspraak met de gemeente Enschede en de Twentse creatieve sector een duurzaam en mobiel huisvestingsmodel. Door flexibel, schaalbaar en aanpasbaar te bouwen ontstaat de mogelijkheid om in te spelen op de actuele behoeften van makers en tegelijkertijd aan te sluiten op de culturele, economische en ruimtelijke opgaven van de stad. We werken met modulaire casco-elementen die volledig demontabel en herbruikbaar zijn. Hierdoor is het mogelijk een gebouw te realiseren met (relatief) lage huisvestingskosten en een lange termijn voor de exploitatie. Met deze mobiele broedplaatsen kan de gemeente de creatieve sector meer stabiliteit en zekerheid bieden én inspelen op een wendbare en flexibele creatieve sector.

Bijdrage: Deelname en begeleiding workshop, ontwerp broedplaats

In opdracht van: gemeente Enschede

In samenwerking met: gemeente Enschede, Tetem, AKI, lokale makers en kunstenaars

Jaar: -

Meer informatie:

Slachthuisterrein Haarlem, Linkeroever

StrandLAB Almere

Hoe maak je op nieuw land ruimte voor kunst, cultuur en talent?

Kustzone Almere Poort is een prachtig gebied van strand en duinen aan de rand van de stad. Het Almeerderstrand, direct aan het IJmeer, biedt letterlijk en figuurlijk ruimte voor experiment. De gemeente Almere en provincie Flevoland willen het gebied op de kaart zetten met kunst, cultuur en recreatie.
Linkeroever ontwikkelt samen met kunstenaars en ondernemers in het gebied StrandLAB Almere – een buitenlaboratorium voor kunst en cultuur. Van daaruit worden culturele en recreatieve initiatieven gestimuleerd en waar mogelijk gesteund en begeleid.

StrandLAB Almere is sinds 2021 een zelfstandige stichting en vervult het een zichtbare en positieve rol in de culturele ontwikkeling van Almere. Ze voert namens gemeente en provincie regie over de programmering van het buitengebied.

Bijdrage: plan voor tien pilots, inspiratiedocument fysieke broedplaats, projectplan, huisstijl enprojectbegeleiding

In opdracht van: gemeente Almere in lijn met het programma Almere 2.0 van Rijk, gemeente en provincie Flevoland

In samenwerking met: gemeente Almere, provincie Flevoland, de community op en rond het Almeerderstrand, ondernemers, bewoners, culturele organisaties, kunstacademies en lokale en (inter)nationale makers en kunstenaars

Jaar: -

Meer informatie: https://strandlab-almere.nl/

Marineterrein Amsterdam, Linkeroever

Marineterrein Amsterdam

Hoe geef je 14 hectare afgesloten stadshart weer langzaam maar zeker een maatschappelijke en economische betekenis?

De Koninklijke Marine heeft 360 jaar lang in afzondering haar werk gedaan op een prachtig stuk grond in het centrum van Amsterdam. Tijden en taken veranderen en het voorheen geheel afgesloten gebied krijgt een meer publiek karakter. Het Rijk (eigenaar van de grond) en de stad (direct belanghebbende) hebben besloten samen op te trekken in het ontwikkeltraject, dat voor iedereen meerwaarde moet opleveren. Dat is vooral een zaak van gezamenlijke ambities vertalen naar concrete projecten waaruit blijkt wat wel en wat niet past in de ontwikkeling. Liesbeth Jansen is projectdirecteur van dit inspirerende laboratorium voor stedelijke ontwikkeling.

Bijdrage: directie, uitvoering, exploitatie, communicatie

In opdracht van: Rijksvastgoedbedrijf, Defensie en Gemeente Amsterdam Grond en Ontwikkeling

In samenwerking met: de community op en rond Marineterrein Amsterdam

Jaar: 2013 - 2021

Meer informatie: https://www.marineterrein.nl/

Slachthuisterrein Haarlem, Linkeroever

Slachthuisterrein Haarlem

De gebouwen op het Slachthuisterrein in Haarlem zijn ernstig verwaarloosd en er is voorlopig geen geld om het terrein te ontwikkelen. Hoe nu verder?

We spreken met heel veel belanghebbenden: buurtbewoners, de mensen die dan op het terrein werken, de muziekscene (er is veel behoefte aan repetitieruimte en podia), ondernemers, ontwikkelaars, ambtenaren en politici. Op basis van de vraag en de mogelijkheden maken we drie scenario’s die afwijken van het traditionele financierings- en ontwikkelmodellen. Op basis daarvan kan de eigenaar (gemeente Haarlem) een verantwoorde beslissing nemen over de toekomst van dit prachtige terrein.

Bijdrage: marktonderzoek, scenario's, haalbaarheid, communicatie, projectorganisatie

In opdracht van: gemeente Haarlem

In samenwerking met:

Jaar: 2015 - 2016

Meer informatie: https://www.slachthuisdistrict.nl/

Uplabs, Linkeroever

UPLabs

Hoe leveren digitale media een bijdrage aan de openbare ruimte?

Media gaan steeds meer de straat op. UPLabs heeft vijf projecten gerealiseerd die de beleving van de openbare ruimte versterken door kunst, cultuur en digitale media te combineren.

Bijdrage: concept, draagvlakontwikkeling en financiering, directie, ontwikkeling van interactieve public screens

In opdracht van: Stichting Westergasfabriek

In samenwerking met: Bureau Pol, Janneke Berkelbach

Jaar: 2010 - 2012

Meer informatie: https://www.slideshare.net/Westergasfabriek/uplabs-westergasfabriek

Westergas Amsterdam, Linkeroever

Westergasfabriek

Hoe maak je van een vervuild en verlaten industrieterrein ’the place to be’?

Linkeroever is – mag je zeggen – voortgekomen uit de Westergasfabriek. De ervaringen die Liesbeth Jansen, Maarten Pedroli en Jacqueline Verheugen daar opdeden met tijdelijk gebruik, de samenwerking tussen overheid en private partijen, het vinden van de juiste financiers, het ontwikkelen van een richtinggevende identiteit, de communicatie naar het grote publiek, het borgen van de culturele ambities en de solide exploitatie, blijken van grote waarde voor al die andere projecten waarbij we betrokken worden.

Bijdrage: place making, regie, communicatie, exploitatie en verhuur

In opdracht van: gemeente Amsterdam/stadsdeel Westerpark, MAB

In samenwerking met: de community op het Westergasfabriekterrein

Jaar: 1999 - 2010

Meer informatie: https://westergas.nl/

Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders

Iedereen wil graag het Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders uitbreiden. Maar hoe kom je tot overeenstemming over de de keuze van functies en de verdeling van kosten en baten?

Iedereen wil graag het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders uitbreiden. Maar hoe kom je tot overeenstemming over de keuze van functies en de verdeling van kosten en baten?

Het huidige natuurbelevingcentrum de Oostvaarders, onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land, wordt uitgebreid. Stad & Natuur Almere en Staatsbosbeheer zullen het nieuwe natuurbelevingcentrum bij de Oostvaardersplassen gaan betrekken en gebruiken. De eigenaar van het gebouw is de gemeente Almere, eigenaar van de grond is Staatsbosbeheer. Voor alle partijen is er behoefte aan inzicht in de mogelijkheden voor exploitatie en scenario’s over gebruik, inkomsten en uitgaven. Linkeroever werkte de scenario’s en de daaruit voortkomende samenwerkingsovereenkomst uit.

Bijdrage: exploitatiescenario's, samenwerkingsovereenkomst

In opdracht van: gemeente Almere

In samenwerking met: Stad & Natuur Almere en Staatsbosbeheer

Jaar: -

Meer informatie:

Vliegveld Soesterberg, Panamarenko, Linkeroever

Vliegbasis Soesterberg

Kunnen de thema’s cultuur, natuur en techniek een duurzame economische basis vormen voor een uitgestrekt, leeg gebied?

Er zijn al veel stappen gezet naar een nieuwe functie en betekenis voor Vliegbasis Soesterberg. Sinds eind 2008 is het grootste deel natuurgebied Park Vliegbasis Soesterberg. De vraag van de provincie Utrecht is hoe haalbaar de exploitatie van het terrein is op basis van gebruik binnen de thema’s en met een biënnale als centraal instrument voor de positionering van het geheel. Linkeroever onderzocht belangen, referentieprojecten, de markt, maakt exploitatiescenario’s en droeg concrete mogelijkheden aan voor het duurzaam borgen van culturele en economische belangen.

Bijdrage: onderzoek, exploitatiescenario's, advies

In opdracht van: provincie Utrecht

In samenwerking met:

Jaar: 2014 - 2015

Meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegbasis_Soesterberg

Bink 36 Den Haag, Linkeroever

Bink 36 Den Haag

Hoe organiseer je in een groot verzamelgebouw de publieksevents zodat samenwerking tussen huurders ontstaat en meerwaarde voor de eigenaar wordt gegenereerd?

Toen de uitbater van de publieksruimtes in het gebouw vertrok is de gelegenheid aangegrepen om Bink 36 ook met de publieke activiteiten duidelijker te profileren en meer samenhang aan te brengen tussen de huurders. We stelden de randvoorwaarden op en zochten huurders die bereid zijn samen te werken. Daarnaast onderzochten we de mogelijkheden voor kapitalisering van het complex.

Bijdrage: advisering, werving, begeleiding

In opdracht van: Vestia

In samenwerking met:

Jaar: 2014 -

Meer informatie:

IJffelgebouw Maastricht, Linkeroever

Sphinx Eiffelgebouw

Hoe breng je nieuw leven in 33.500 m2 slapend vastgoed op een toplocatie?

Vlak bij de markt van Maastricht  staat een enorm complex te wachten op nieuwe gebruikers. De tijden zijn moeilijk, investeren in vastgoed is vrijwel onmogelijk. Door vooral te investeren in het gebruik kunnen we met relatief weinig geld de waarde van het pand verhogen. En daarmee Maastricht een nieuwe, bruikbare impuls geven voor verbetering en samenhang in de binnenstad.

 

Bijdrage: strategie en ontwikkelvisie

In opdracht van: BOEi

In samenwerking met: gemeente Maastricht, Hans Stelwagen, Joop Petit, Celine de Waal Malefijt, Jorien Kemerink

Jaar: 2012 - 2013

Meer informatie: https://sphinxkwartier.nl/

Meerhierover, Linkeroever

Meerhierover

Hoe kun je met mobiele media het gebruik van erfgoed bevorderen?

Mobiele media maken ‘hier en nu’-informatie steeds toegankelijker. ‘Meerhierover’ is een landelijk label dat via mobiele websites ter plekke informatie geeft over het gebruik van een historisch gebouw of gebied. Van historische gebouwen wordt gestandaardiseerde informatie gepresenteerd die vooral inzicht geeft in wat je als gebruiker aan zo’n gebouw hebt. Die informatie kun je automatisch krijgen op basis van je locatie, je kunt ter plekke een QR-code scannen of je kunt via de website in het hele aanbod zoeken.

Bijdrage: concept, draagvlakontwikkeling, fundraising, projectplan, demo’s, ontwerp, redactie, verkoop

In opdracht van: Stichting Erfgoedlab

In samenwerking met:

Jaar: 2000 -

Meer informatie: https://www.meerhierover.nl/

Waterbeleefcentrum, Linkeroever

Waterbeleefcentrum

Hoe maak je op Kustzone Almere Poort een aantrekkelijk klimaat voor bewoners, bedrijven en bezoekers?

Stad & Natuur Almere timmert in Almere flink aan de weg met natuur- en milieueducatie. Een volgende stap kan een Waterbeleefcentrum zijn in Almere Poort. Maar wat is dat en hoe moet je zoiets realiseren? Linkeroever maakte een inspirerende presentatie met leuke en leerzame voorbeelden die Almere’s unieke positie verder kunnen versterken. Vervolgens werd Linkeroever gevraagd een haalbaarheidsstudie en een programma van eisen op te stellen zodat er een concreet besluit kan worden genomen.

Bijdrage: inspiratiedocument en sessies, haalbaarheidsstudie, programma van eisen, begroting

In opdracht van: Stichting Stad & Natuur Almere

In samenwerking met:

Jaar: -

Meer informatie:

Maker Festival Twente, Linkeroever

Maker Festival Twente

Hoe laat je zien dat Twente niet alleen een technisch, innovatief verleden heeft maar ook een dito toekomst?

Onder de naam Maker Faire komen wereldwijd makers en publiek bijeen. De makers om te laten zien wat ze kunnen en hoe ze het doen, het publiek om te leren hoe dat precies gaat. Je kun je er verwonderen over en te vermaken met robots, zelf gebrouwen bier, slimme voertuigen of kinetische kunst. Zo ook in de Creatieve Fabriek in Hengelo waar het evenement in 2013 voor het eerst plaatsvond.

Sindsdien organiseert Tetem jaarlijks het Maker Festival Twente in samenwerking met alle veertien Twentse gemeenten.

Bijdrage: initiatief, fundraising, programmering, website, voorzitter Comité van Aanbeveling

In opdracht van: Programmaraad CF/Hazemeijer BV

In samenwerking met: ruim zeventig cultuurinstellingen, bedrijven en onderwijsinstellingen uit heel Twente.

Jaar: -

Meer informatie: https://tetem.nl/maker-festival-twentehome/

Herbestemming Honswijk en Everdingen, Linkeroever

Herbestemming forten

Hoe maakt je oude forten exploitabel?

Samen met opdrachtgevers, deskundigen en studenten werkten we een week aan een nieuwe en creatieve kijk op de mogelijkheden die er zijn om de forten Honswijk en Everdingen een duurzame bestemming en exploitatie te geven. Het resultaat is een bidbook en een niet-conventioneel communicatieplan.

Bijdrage: draaiboek atelier, begeleiding sessie, bidbook, moodboards

In opdracht van: Internationale Biënnale Leegstand & Herbestemming (initiatief van de RCE)

In samenwerking met: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed e.v.a.

Jaar: -

Meer informatie: https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/collectie/documenten/detail/0363a54c-76fd-5469-abd2-7f6c3b82355e

Stad-Forum Amsterdam, Linkeroever

Stad-Forum Amsterdam

Hoe krijg je nieuwe inzichten in de stadsontwikkeling?

Amsterdam wil niet alleen cityplanners en politici horen over de toekomst van de stad maar vooral ook betrokken burgers en ondernemers. Stad-Forum Amsterdam is het platform voor onconventionele themabijeenkomsten en ongebruikelijke netwerken.

Bijdrage: lid kerngroep, opzetten sessies

In opdracht van: gemeente Amsterdam

In samenwerking met:

Jaar: 2010 - 2017

Meer informatie: http://stad-forum.nl/

Power of Hubs, Linkeroever

The Power of Hubs

Waarom zijn hubs – plekken waar mensen samen werken en ondernemen – vaak bepalend voor de ontwikkeling van een buurt of wijk?

Waarom zijn hubs – plekken waar mensen samen werken en ondernemen – vaak bepalend voor de ontwikkeling van een buurt of wijk?

Met het antwoord op die vraag hebben beleidsmakers een instrument in handen voor verantwoorde, moderne ontwikkeling. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nam het initiatief voor een meet-up waar de doeners uit de hubs de bestuurders en investeerders ontmoetten in een intensief programma. Helden uit de hubs behandelden ieder in een workshop een van de thema’s:

Gewoon beginnen – Hoe houd je koers zonder vastomlijnd eindbeeld?
Zelf kopen en ontwikkelen – Hoe regel je collectief eigendom en professionaliseer je de organisatie?
Start-ups – Hoe maak je van een hub een economische motor?
Ongewoon wonen – Hoe regel je wonen op ongewone plaatsen?
Bottom-up en top-down – Hoe versterken top-down en bottom-up elkaar?
Tijdelijk kan alles – Hoe buigen we de regels?

 

Bijdrage: programma, productie, website, verslag (Marieke Berkers)

In opdracht van: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Dutch Creative Residency Network (DCR)

In samenwerking met:

Jaar: -

Meer informatie: https://thepowerofhubs.nl/

Creatieve Fabriek Hengelo/Hazemeijer, Linkeroever

Creatieve Fabriek Hengelo/Hazemeijer

Hoe ontwikkel je een oude fabriek tot economisch en cultureel centrum?

Het prachtige Hazemeijer-complex, 27.000 m2 industrieel erfgoed, is door BOEi herontwikkeld. In de Creatieve Fabriek huizen zo’n veertig bedrijven en is er ruimte voor evenementen. De opdracht aan de programmaraad is het regionaal en landelijk verbinden van cultuur en economie waarmee de voormalige fabriek het kloppend hart van de creatieve industrie in Twente wordt.

Bijdrage: voorzitter programmaraad

In opdracht van: BOEi, gemeente Hengelo, provincie Overijssel

In samenwerking met:

Jaar: 2011 - 2017

Meer informatie: https://www.hazemeijerhengelo.nl/

Timmerfabriek Vlissingen, Linkeroever

Timmerfabriek Vlissingen

Hoe draagt een tijdelijke exploitatie bij aan geslaagde herontwikkeling?

De Timmerfabriek is prachtig gerenoveerd. Voor de komst van de nieuwe huurder(s) wordt de ruimte tijdelijk ingericht voor en geprogrammeerd met bijzondere events.

Bijdrage: opzetten en begeleiden tijdelijke exploitatie

In opdracht van: BOEi

In samenwerking met: gemeente Vlissingen en Louk Peperkamp (Fa. Beatmuziek)

Jaar: 2010 - 2012

Meer informatie:

Slot Schaesberg, Landgraaf, Linkeroever

Slot Schaesberg

Hoe maak je een rendabele tijdmachine?

De gemeente Schaesberg wil de wederopbouw van het middeleeuwse kasteel tot motor van de culturele en economische ontwikkeling voor de regio maken. Door de renovatie zélf tot publieksattractie te maken ontstaan geheel nieuwe mogelijkheden voor financiering, participatie en onderwijs.

Bijdrage: Conceptvorming, copy, moodboards

In opdracht van: BOEi, Gemeente Landgraaf

In samenwerking met:

Jaar: 2011 -

Meer informatie: https://www.slotschaesberg.nl/

Creatieve Hubs Nederland, Linkeroever

Creatieve Hubs Nederland

Hoe breng je creatieven en bedrijfsleven tot een duurzame relatie?

Het Creatieve Hubs Nederland (voorheen Dutch Creative Residency Network) is een samenwerking tussen de grootste en oudste Creatieve Residenties van Nederland. Doel is de condities voor creatief ondernemerschap te verbeteren. Samen bedient CHN op dit moment meer dan 750 creatieve ondernemingen. De leden van CHN zijn sterke spelers in de creatieve industrie en natuurlijk aanspreekpunt voor ondernemers die ruimte zoeken, opdrachtgevers en leveranciers van de creatieve industrie, overheden en voor ontwikkelaars van nieuwe Creative Residenties.

Bijdrage: draagvlakontwikkeling, bestuurslid, opzetten International Advisory Board (met Charles Landry), copy, presentatie

In opdracht van: DCR Network

In samenwerking met: Strijp S, Creative Factory (Rotterdam), H-team, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, gemeente Den Haag, Vechtclub XL, e.v.a.

Jaar: -

Meer informatie: https://dcrnetwork.nl/