StrandLAB Almere

Hoe geef je water en zand een culturele en economische betekenis?

Almere Poort is een prachtig strandachtig gebied aan de rand van de stad. Door het ontwikkelen van kunst, cultuur en recreatie kan die plek extra betekenis krijgen voor de inwoners van Almere en beter zichtbaar worden voor het hele land. Linkeroever maakte een plan voor 10 pilots en is direct betrokken bij de uitvoering.

Door onze activiteiten is StrandLAB Almere nu een zelfstandige Stichting, en vervult een belangrijke rol in het gebied en de culturele ontwikkeling van Almere. 

Bijdrage: Inspiratiedocument, projectplan, huisstijl, projectbegeleiding

In opdracht van: Gemeente Almere 2.0

In samenwerking met:

Jaar: -

Meer informatie: https://strandlab-almere.nl/

Marineterrein Amsterdam

Hoe geef je 14 hectare gesloten stadshart weer langzaam maar zeker een maatschappelijke en economische betekenis?

De Koninklijke Marine heeft 360 jaar lang stilzwijgend haar werk gedaan op een prachtig stuk grond in het centrum van Amsterdam. Tijden en taken veranderen en het gebied zal een meer publiek karakter krijgen. Het Rijk (eigenaar van de grond) en de Stad (direct belanghebbende) hebben besloten samen op te trekken in het ontwikkeltraject dat voor iedereen meerwaarde moet opleveren. Dat is vooral een zaak van gezamenlijke ambities vertalen naar concrete projecten waaruit blijkt wat wel en wat niet past in de ontwikkeling. Liesbeth Jansen is projectdirecteur van dit inspirerende laboratorium voor stedelijke ontwikkeling.

Bijdrage: Directie, uitvoering, exploitatie, communicatie

In opdracht van: In opdracht van: RijksVastgoedBedrijf, Defensie en Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

In samenwerking met: de community op en rond het marineterrein

Jaar: 2013 - 2021

Meer informatie: https://www.marineterrein.nl/

Slachthuisterrein Haarlem

De gebouwen op het Slachthuisterrein in Haarlem zijn ernstig verwaarloosd en er is voorlopig geen geld om het terrein te ontwikkelen. Hoe verder?

We spreken met heel veel belanghebbenden: buurtbewoners, de mensen die dan op het terrein werken,  de muziekscene (er is veel behoefte aan repetitieruimte en podia), ondernemers, ontwikkelaars, ambtenaren en politici. Op basis van de vraag en de mogelijkheden maken we drie scenario’s die afwijken van het traditionele financierings- en ontwikkelmodellen. Op basis daarvan kan de eigenaar (gemeente Haarlem) een verantwoorde beslissing nemen over de toekomst van dit prachtige terrein.

Bijdrage: Marktonderzoek, scenario's, haalbaarheid, communicatie, projectorganisatie

In opdracht van: Gemeente Haarlem

In samenwerking met:

Jaar: 2015 - 2016

Meer informatie: https://www.slachthuisdistrict.nl/

Linkeroever - Uplabs - Tijdkijker Westergasfabriek

UPLabs

Hoe leveren digitale media een bijdrage aan de openbare ruimte?

Media gaan steeds meer de straat op. UPlabs heeft 5 projecten gerealiseerd die de beleving van de openbare ruimte te versterken door kunst, cultuur en digitale media te combineren.

Bijdrage: Concept, draagvlakontwikkeling en financiering, directie, ontwikkeling van interactieve public screens

In opdracht van: Stichting Westergasfabriek

In samenwerking met: Bureau Pol, Janneke Berkelbach

Jaar: 2010 - 2012

Meer informatie: https://www.slideshare.net/Westergasfabriek/uplabs-westergasfabriek

Westergasfabriek

Hoe maak je van een vervuild en verlaten industrieterrein “the place to be”?

Linkeroever is – mag je zeggen – voortgekomen uit de Westergasfabriek. De ervaringen die Liesbeth Jansen, Maarten Pedroli en Jacqueline Verheugen daar opdeden met tijdelijk gebruik, de samenwerking tussen overheid en private partijen, het vinden van de juiste financiers, het ontwikkelen van een richtinggevende identiteit, de communicatie naar het grote publiek, het borgen van de culturele ambities en de solide exploitatie, blijken van grote waarde voor al die andere projecten waarbij we betrokken worden.

Bijdrage: Place making, regie, communicatie, exploitatie en verhuur

In opdracht van: Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Westerpark, MAB

In samenwerking met: I.s.w. met vele anderen

Jaar: 1999 - 2010

Meer informatie: https://westergas.nl/

Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders

Iedereen wil graag het Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders uitbreiden. Maar hoe kom je tot overeenstemming over de de keuze van functies en de verdeling van kosten en baten?

Iedereen wil graag het Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders uitbreiden. Maar hoe kom je tot overeenstemming over de de keuze van functies en de verdeling van kosten en baten?

Het huidige natuurbelevingcentrum de Oostvaarders, onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land, wordt uitgebreid. Stad en Natuur en Staatsbosbeheer zullen het nieuwe natuurbelevingcentrum bij de Oostvaardersplassen gaan betrekken en gebruiken. De eigenaar van het gebouw is de gemeente Almere, eigenaar van de grond is Staatsbosbeheer. Voor alle partijen is er behoefte aan inzicht in de mogelijkheden voor exploitatie en scenario’s over gebruik, inkomsten en uitgaven. Linkeroever werkte de scenario’s en de daaruit voortkomende samenwerkingsovereenkomst uit.

Bijdrage: exploitatiescenario's, samenwerkingsovereenkomst

In opdracht van: de gemeente Almere

In samenwerking met: Stad en Natuur Almere en Staatsbosbeheer

Jaar: -

Meer informatie:

Vliegbasis Soesterberg

Kunnen de thema’s cultuur, natuur en techniek een duurzame economische basis vormen voor een uitgestrekt leeg gebied?

Er zijn al veel stappen gezet naar een nieuwe functie en betekenis voor Park Vliegbasis Soesterberg het gebied. De vraag van de provincie Utrecht is hoe haalbaar de exploitatie van het terrein is op basis van gebruik binnen de thema’s en met een biënnale als centraal instrument voor de positionering van het geheel. Linkeroever onderzoekt belangen, referentieprojecten, de markt, maakt exploitatiescenario’s en draagt concrete mogelijkheden aan voor het duurzaam borgen van culturele en economische belangen.

Bijdrage: onderzoek, scenario's, advies

In opdracht van: Provincie Utrecht

In samenwerking met:

Jaar: 2014 - 2015

Meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegbasis_Soesterberg

Bink 36 Den Haag

Hoe organiseer je in een groot verzamelgebouw de publieks-events zodat samenwerking tussen huurders ontstaat en meerwaarde voor de eigenaar wordt gegenereerd?

Toen de uitbater van de publieksruimtes in het gebouw vertrok is de gelegenheid aangegrepen om Bink 36 ook met de publieke activiteiten duidelijker te profileren en meer samenhang aan te brengen tussen de huurders. We stelde de randvoorwaarden op en zochten huurders die bereid zijn samen te werken. Daarnaast onderzochten de mogelijkheden voor kapitalisering van het complex.

Bijdrage: Advisering, werving, begeleiding

In opdracht van: Vestia

In samenwerking met:

Jaar: 2014 -

Meer informatie:

Sphinx Eiffelgebouw

Hoe breng je nieuw leven in 33.500 m2 slapend vastgoed op een toplocatie?

Vlak bij de markt van Maastricht  staat een enorm complex te wachten op een nieuwe gebruikers. De tijden zijn moeilijk, investeren in vastgoed is vrijwel onmogelijk. Door vooral te investeren in het gebruik kunnen we met relatief weinig geld de waarde van het pand verhogen. En daarmee Maastricht een nieuwe, bruikbare impuls geven voor verbetering en samenhang in de binnenstad.

 

Bijdrage: strategie en ontwikkelvisie

In opdracht van: BOEi

In samenwerking met: Gemeente Maastricht, Hans Stelwage, Joop Petit, Celine de Waal Malefeijt, Jorien Kemerink

Jaar: 2012 - 2013

Meer informatie: https://sphinxkwartier.nl/

Meerhierover

Hoe kun je met mobiele media het gebruik van erfgoed bevorderen?

Mobiele media maken ‘hier en nu’-informatie steeds belangrijker. ‘Meerhierover’ is een landelijk label dat via mobiele websites ter plekke informatie geeft over het gebruik van een historisch gebouw of gebied. Van historische gebouwen wordt gestandaardiseerde informatie gepresenteerd die vooral inzicht geeft in wat je als gebruiker aan zo’n gebouw hebt.  Die informatie kun je automatisch krijgen op basis van je locatie, je kunt ter plekke een QR-code scannen of je kunt via de website in het hele aanbod zoeken.

Bijdrage: concept, draagvlakontwikkeling, fundraising, projectplan, demo’s, ontwerp, redactie, verkoop

In opdracht van: Stichting Erfgoedlab

In samenwerking met:

Jaar: 2000 -

Meer informatie: https://www.meerhierover.nl/

Waterbeleefcentrum

Hoe maak op Almere Kustzone Poort je een aantrekkelijk klimaat voor bewoners, bedrijven en bezoekers?

Stad en natuur timmert in Almere flink aan de weg met natuur- en milieueducatie. Een volgende stap kan een Waterbeleefcentrum zijn in Almere Poort. Maar wat is dat en hoe moet je zoiets realiseren? Linkeroever maakte een inspirerende presentatie met leuke en leerzame voorbeelden die Almere’s unieke positie verder kunnen versterken. Vervolgens werd Linkeroever gevraagd een haalbaarheidsstudie en een programma van eisen op te stellen zodat er een concreet besluit kan worden genomen.

Bijdrage: Inspiratie document en sessies, haalbaarheidsstudie, programma van eisen, begroting.

In opdracht van: Stichting Stad en Natuur Almere

In samenwerking met:

Jaar: -

Meer informatie:

Maker Festival Twente

Hoe laat je zien dat Twente niet alleen een technisch, innovatief verleden heeft maar ook een dito toekomst?

Onder de naam Maker Faire komen wereldwijd makers en publiek bijeen. De maker om te laten zien wat ze kunnen en hoe ze het doen, het publiek om te leren hoe is kan en ook om zich te verwonderen en te vermaken met robots, zelf gebrouwen bier, slimme voertuigen of kinetische kunst. Zo ook op de Creatieve Fabriek in Hengelo waar het evenement in 2013 voor het eerst plaatsvond.

Sindsdien organiseert Tetem jaarlijks het Maker Festival Twente in samenwerking met alle 14 Twentse Gemeenten.

Bijdrage: Initiatief, fundraising, programmering, website, Voorzitter Comité van Aanbeveling

In opdracht van: Programmaraad CF / Hazemeijer BV

In samenwerking met:

Jaar: -

Meer informatie: https://tetem.nl/maker-festival-twentehome/

Herbestemming Forten

Hoe maakt je oude forten exploitabel?

Samen met opdrachtgevers, deskundigen en studenten werken we een week aan een nieuwe en creatieve kijk op de mogelijkheden die er zijn om de forten Honswijk en Everdingen een duurzame bestemming en exploitatie te geven. Het resultaat is een bidbook en een niet conventioneel communicatieplan.

Bijdrage: Draaiboek atelier, begeleiding sessie, bidbook, moodboards

In opdracht van: Biennale Leegstand en Herbestemming (RCE

In samenwerking met: Rijksdienst Cultureel Erfgoed e.v.a.

Jaar: -

Meer informatie: https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/collectie/documenten/detail/0363a54c-76fd-5469-abd2-7f6c3b82355e

Stad-Forum Amsterdam

Hoe krijg je nieuwe inzichten in de stadsontwikkeling?

Amsterdam wil niet alleen city-planners en politici horen over de toekomst van de stad maar vooral betrokken burgers en ondernemers. StadForum Amsterdam is het platform voor niet-conventionele themabijeenkomsten en ongebruikelijke netwerken.
Website: stad-forum.nl

Bijdrage: Lid kerngroep, opzetten sessies
i.o.v.: Gemeente Amsterdam

Bijdrage: Lid kerngroep, opzetten sessies

In opdracht van: Gemeente Amsterdam

In samenwerking met:

Jaar: 2010 - 2017

Meer informatie: http://stad-forum.nl/

Creatieve Fabriek Hengelo/Hazemeijer

Hoe ontwikkel je een oude fabriek tot economisch en cultureel centrum?

Het prachtige Hazemeijer complex, 27.000 m2 industrieel erfgoed, is recent door BOEi herontwikkeld. In de Creatieve Fabriek huizen zo’n 40 bedrijven en is ruimte voor evenementen. De opdracht aan de Programmaraad is het regionaal en landelijk verbinden van cultuur en economie om daarmee het kloppend hart van de creatieve industrie in Twente en omstreken te worden.

Bijdrage: Voorzitter programmaraad

In opdracht van: BOEi, Gemeente Hengelo, Provincie Overijssel

In samenwerking met:

Jaar: 2011 - 2017

Meer informatie: https://www.hazemeijerhengelo.nl/

Timmerfabriek Vlissingen

Hoe draagt een tijdelijke exploitatie bij aan geslaagde herontwikkeling?

De Timmerfabriek is prachtig gerenoveerd. Voor de komst van de nieuwe huurder(s) wordt de ruimte tijdelijk ingericht voor en geprogrammeerd met bijzondere events.

Bijdrage: Opzetten en begeleiden tijdelijke exploitatie

In opdracht van: BOEi

In samenwerking met: Gemeente Vlissingen en Louk Peperkamp (Fa. Beatmuziek)

Jaar: 2010 - 2012

Meer informatie:

Slot Schaesberg

Hoe maak je een rendabele tijdmachine?

De gemeente Schaesberg wil de wederopbouw van het middeleeuwse kasteel tot motor van de culturele en economische ontwikkeling voor de regio maken. Door de renovatie zélf tot publieksattractie te maken ontstaan geheel nieuwe mogelijkheden voor financiering, participatie en onderwijs.

Bijdrage: Conceptvorming, copy, moodboards

In opdracht van: BOEi, Gemeente Landgraaf

In samenwerking met:

Jaar: 2011 -

Meer informatie: https://www.slotschaesberg.nl/

Creatieve Hubs Nederland

Hoe breng je creatieven en bedrijfsleven tot een duurzame relatie?

Het Creatieve Hubs Nederland (voorheen Dutch Creative Residency Network) is een samenwerking tussen de grootste en oudste Creatieve Residenties van Nederland. Doel is de condities voor creatief ondernemerschap te verbeteren. Samen bedient CHN op dit moment meer dan 750 creatieve ondernemingen. De leden van CHN zijn sterke spelers in de creatieve industrie en natuurlijk aanspreekpunt voor ondernemers die ruimte zoeken, opdrachtgevers en leveranciers van de creatieve industrie, overheden en voor ontwikkelaars van nieuwe Creative Residenties.

Bijdrage: draagvlakontwikkeling, bestuurslid, opzetten International Advisory Board (met Charles Landry), copy, presentatie

In opdracht van: DCR Network

In samenwerking met: Strijp S, Creative Factory (Rotterdam), e.v.a.

Jaar: -

Meer informatie: https://dcrnetwork.nl/